BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Wat is Gevolgklasse 1?

Gevolgklasse 1, korte definitie

Tot gevolgklasse 1 wordt gerekend bouwen en verbouwen van vergunningsplichtige bouwwerken die behoren tot gevolgklasse 1 als bedoeld in de Eurocodes, voor zover voor het gebruik van die bouwwerken geen melding of vergunning brandveilig gebruik nodig is en de hoogte niet meer dan 20 meter is. Tevens mag geen sprake zijn van een gelijkwaardige oplossing met betrekking tot constructieve veiligheid of brandveiligheid. Het veranderen van bouwwerken die onder een hogere gevolgklasse vallen is toegestaan onder gevolgklasse 1, indien de hoofddraagconstructie niet wordt gewijzigd en het veranderen niet tot gevolg heeft dat een (nieuwe) melding brandveiligheid gebruik moet worden gedaan of een (nieuwe) vergunning brandveilig gebruik moet worden aangevraagd.

Tot Gevolgklasse 1 worden vergunningsplichtige bouwwerken gerekend die:

 1. Behoren tot gevolgklasse 1 als bedoeld in de Eurocodes, voor zover a. voor het gebruik van die bouwwerken geen melding of vergunning brandveilig gebruik nodig is, b. de hoogte niet meer dan 20 meter is, en c. geen sprake is van een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 voor wat betreft de voorschriften in de hoofdstukken 2, 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot brand- en constructieve veiligheid.
 2. Het veranderen van bouwwerken als bedoeld onder punt 1.
 3. Het veranderen van overige bouwwerken voor zover: a. vervallen, b. de hoofddraagconstructie niet wordt gewijzigd, en c. het veranderen niet tot gevolg heeft dat een (nieuwe) melding brandveiligheid gebruik moet worden gedaan of een (nieuwe) vergunning brandveilig gebruik moet worden aangevraagd.

Toelichting De gevolgklasse 1 wordt bepaald door laagste categorie die op dit moment in de bouwregelgeving – voor zover vergunningsplichtig – voorkomt daar waar het de constructieve veiligheid en de brandveiligheid betreft. De laagste klasse betreft dan bouwwerken en het gebruik van bouwwerken:

Behorend tot gevolgklasse 1, zoals beschreven in de Eurocodes:

 • Grondgebonden eengezinswoningen tot en met 3 bouwlagen,
 • Agrarische bouwwerken,
 • De lichte industriefunctie, overige bouwwerken waar niet of nauwelijks personen verblijven,
 • Kleine infrastructurele werken,
 • Bij de niet woningen wordt uitgegaan van maximaal 2 bouwlagen met gebruiksoppervlakte,
 • Overige gebruiksfuncties gerekend die gelegen zijn in bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1, voor zover die gebruiksfuncties ondergeschikt van aard zijn en bestemd zijn voor maximaal 10 personen.

Bouwwerken en het gebruik van bouwwerken waarvoor geen melding of vergunning brandveilig gebruik verplicht is:

 • Maximaal 50 personen,
 • Geen verminderd zelfredzame personen,
 • Geen nachtverblijf of dagverblijf bieden aan meer dan 10 personen,
 • Tevens kan er geen aanspraak zijn gemaakt op gelijkwaardigheid.

Voorbeelden van bouwwerken onder gevolgklasse 1 voor bouwen en verbouwen:

 • Woonfuncties tot en met maximaal 3 bouwlagen;
 • Kassen,
 • Bedrijfshallen,
 • Werkplaatsen, etc. eventueel met een klein kantoor of kantine in het gebouw;
 • Bouwwerken geen gebouw zijnde, kleine nutsgebouwtjes en overige bouwwerken niet bedoeld voor het verblijven van personen;
 • Kleine infrastructurele bouwwerken, zoals fiets- en voetgangersbruggen
 • Kantoor in een montagehal / werkplaats is toegestaan zolang dat kantoor bedoeld is voor maximaal 10 personen (grens om tot CC1 gerekend te mogen worden) en het totaal aantal personen niet meer dan 50 personen (grens meldingplicht brandveilig gebruik) bedraagt.

Beide definities zijn niet sluitend. Wat ontbreekt, is een duiding van de maximale (bouw)hoogte. Voorgesteld wordt om voor de bouwhoogte 20 meter te hanteren, een grens die in het Bouwbesluit 2012 voorkomt als het gaat om aanvullende brandveiligheidsvoorschriften.

Indeling in gevolgklassen

Het voornemen is om uit te gaan van een indeling van bouwwerken op basis van de twee aspecten met de grootste directe gevolgen voor gebruikers in geval van falen van een bouwwerk: constructieve veiligheid en brandveiligheid. De indeling in gevolgklassen ‘laag – middel – hoog’ wordt op basis van deze twee aspecten bepaald. Op deze manier kan de basisindeling van gevolgklassen langs de volgende lijn worden uitgewerkt:

 • Laag, gevolgklasse 1: kans op beperkte maatschappelijke of persoonlijke gevolgen, als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.
 • Midden, gevolgklasse 2: kans op maatschappelijke of persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.
 • Hoog, gevolgklasse 3: kans op aanzienlijke maatschappelijke of persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.