BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Private kwaliteitsborging in het buitenland

Zoals wellicht bekend is het Wetsvoorstel inzake de Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 15 april naar de Tweede Kamer gezonden. In dit kader is namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek verricht naar hoe dit geregeld is in de ons omringende landen (Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk, Ierland, Zweden en Noorwegen) en Australië. Het Ministerie wil op deze manier invulling geven aan hoe de privatisering (verder) kan worden ingericht; te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • Wat zijn de precieze taken en verantwoordelijkheden van private en publieke partijen in de stelsels?
  • Hoe is de aansprakelijkheid van private partijen geregeld?
  • Wat is de rol van verzekeraars?

Het gaat in dit onderzoek met name om de uitvoeringaspecten van de stelsels. Het onderzoek is gedaan door de Technische Universiteit Delft (Onderzoeksinstituut OTB). De resultaten kunt u hier downloaden.