BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Efficiëntie, het toetsingsproces en de WKB…

Door de komst van de Wet kwaliteitsborging zal de preventieve bouwplantoetsing bij de gemeente komen ter vervallen.

Hierdoor dienen private partijen dit zelf op te gaan pakken en aantoonbaar te maken dat het uiteindelijke gebouwde object met gerechtvaardigd vertrouwen voldoet aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit.

Het toetsingsproces gaat hierdoor veranderen en zal als rode draad door het ontwerp- / bouwproces gaan lopen.

Wie krijgt hiermee te maken? Iedereen die betrokken is binnen het ontwerp- / bouwproces:

  • aannemers
  • architecten
  • bouwadviseurs
  • bouwkundig tekenaars
  • bouwplantoetsers
  • projectontwikkelaars
  • woningstichtingen

Moeten we hierdoor anders ontwerpen / bouwen?

NEE we gaan niet anders bouwen we dienen zaken vast te leggen. Nu moeten we ook voldoen aan de gestelde eisen, alleen worden deze bevindingen niet altijd vastgelegd waardoor men zaken dubbel controleert.

Met de Toetsingsmethodiek BBTonline kunt u het gehele proces doorlopen en bevindingen worden tijdens de verschillende fases automatisch overgedragen zonder dat de gebruiker hier maar iets voor hoeft te doen.

Tijdens de ontwerpfase controleert u nu of aspecten voldoen aan de gestelde voorwaarde door het op internet of in de boeken op te zoeken. Alleen worden deze aspecten niet altijd onderbouwt of gedocumenteerd. Binnen de module quality scan waarbij het ontwerp centraal staat kunt u op een eenvoudige wijze nalopen en vastleggen dat het ontwerp voldoet.

Tijdens de bouwvoorbereidingsfase toets u met de module review aan het Bouwbesluit. Het voordeel is dat men niet vanaf het begin opnieuw moet beginnen maar de bevindingen vanuit de quality scan zijn al meegenomen waardoor veel aspecten zijn ‘voorgedefinieerd’. Review zien we ook als de sturende factor binnen de gehele methodiek. Vanuit de module review wordt ook een rapportage geregenereerd die overgedragen wordt aan de kwaliteitsborger voor het dossier bevoegd gezag.

Binnen de module control gaat u aspecten op de bouwplaats controleren aan de hand van geconstateerde risico’s vanuit de module review. Vervolgens koppelt u vanuit deze module de bevindingen terug naar review zodat de toetsing volledig kan worden afgerond

Binnen de module procesmanagement die uitsluitend te gebruiken is door de kwaliteitsborger kan gedurende het proces de status worden ingezien en kunnen zaken gemonitord en waar nodig bijgestuurd worden. De kwaliteitsborger is dus altijd op de hoogte van de stand van zaken en kan hierdoor eerder tot het afgeven van de verklaring voor ingebruikname overgaan.

Het voordeel van de methodiek is dat partijen zaken zelf mogen controleren / toetsen om ze vervolgens over te dragen aan de kwaliteitsborger die zich, vanuit zijn onafhankelijke positie, kan focussen op resultaten en erop kan toezien en zorgdragen dat het dossier bevoegd gezag volledig is. Mochten er zaken onduidelijk zijn, dan kan bewijslast snel gevonden worden of in vroeg stadium geconstateerd en verholpen worden.

Door de methodiek optimaal en efficiënt in te zetten zien we kansen voor private partijen om hun eigen kwaliteit te borgen en optimale ondersteuning te bieden aan de kwaliteitsborger. Dit levert tijdwinst op en reduceert (faal)kosten.

Het toetsten kunnen we niet makkelijker maken, we kunnen u alleen ondersteunen door het efficiënter te maken en ertoe bij te dragen dat de kwaliteit optimaal geborgd wordt.

Uiteindelijk doen we het toch allemaal hiervoor: