BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Archief voor Maand: september 2015

Kwaliteitsborging en aansprakelijkheid

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen beoogt minister Blok meerdere doelen: de kwaliteit van de bouw beter borgen en de positie van de bouwconsument versterken. Dat laatste moet worden bereikt door een betere verdeling van de aansprakelijkheid én door de bouw meer vraaggericht te maken. Deze beschouwing gaat in op een aantal […]

BBTonline start een pilot met de applicaties Quality Scan en Review

Met deze methodieken wordt de kwaliteit van uw bouwplan optimaal gewaarborgd. Tevens dragen ze bij aan een efficiënte werkmethodiek voor zowel bouwkundig ontwerpers als bouwplantoetsers. Er zijn 2 varianten: – Quality Scan (qs) : ondersteunt de bouwkundig ontwerper door het ontwerp centraal te stellen. – Review : het (logisch) vervolg op […]

Sterkere positie voor opdrachtgever in de bouw

Het huidige systeem van kwaliteitsbewaking was aan herziening toe vanwege toenemende complexiteit in de bouw, de noodzaak tot positieve prikkels voor bouwpartijen en een onheldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. De ministerraad heeft in mei 2015 op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met het wetsvoorstel ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’. Lees meer […]

Waarom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen er komt

De regering zet al jaren in op verbetering van de kwaliteit van de bouw en de positie van de consument. Dit heeft niet de beoogde verbetering van de bouwkwaliteit opgeleverd. Het huidige stelsel biedt partijen die dit willen, de mogelijkheid onder hun verantwoordelijkheden voor het leveren van kwaliteit uit te komen, doordat deze verantwoordelijkheid niet goed is […]

Onderzoek naar stelselwijziging Kwaliteitsborging bouw

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is de naam van een nieuwe wetgeving voor de bouwsector die in werking zal treden. Deze stelselwijziging zal een verschuiving van verantwoordelijkheden binnen de bouwkolom betekenen, concreet gezegd zullen gemeenten niet meer gaan toetsen en inspecteren op de eisen uit het Bouwbesluit. Lees meer…

Toekomstige wijziging Bouwbesluit

Besluit van 15 juni 2015, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen Klik op onderstaande plaatje voor alle gewijzigde en/of aangepaste artikelen en/of de onderliggende leden.  

slide

BBTonline en ROWIQ ADVIES starten vanaf september met de Roadshow

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ook wel private kwaliteitsborging geheten, gaat in werking treden voor bouwwerken die vallen in gevolgklasse 1. Onder private kwaliteitsborging wordt verstaan dat de initiatiefnemer het bouwproces zodanig organiseert dat voldoende gewaarborgd wordt dat het eindresultaat voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Om de markt op de hoogte […]

Handreiking Bouwbesluit & woning

De handreiking leert de lezer om te gaan met het Bouwbesluit (welke voorschriften zijn voor mijn bouwproject van toepassing en welke niet?), geeft uitleg aan de bedoeling van het voorschrift en bespreekt de consequenties van de toepassing. De handreiking is hier te downloaden…  

Uitgangspunten & doelstelling

Vanuit de gedachte “als je het eenvoudig maakt dan is het niet zo ingewikkeld” is de methodiek BBTonline ontwikkeld…

Methodiek BBTonline

De methodiek BBTonline is ontwikkeld door professionals met een ruime praktijkervaring op het gebied van bouwregelgeving en brede kennis van automatisering…